Obchodní podmínky, GDPR

Předmětem prodeje jsou jízdenky na pravidelnou mezinárodní autobusovou přepravu osob.

PRODÁVAJÍCÍ

    ► IDENTIFIKACE
    ► PLATEBNÍ PODMÍNKY   
    ► OBSAZENÝ SPOJ
    ► REKLAMACE
    ► GDPR
    ► CENÍK SLUŽEB


KUPUJÍCÍ

    ► IDENTIFIKACE
 

PRODÁVAJÍCÍ

IDENTIFIKACE

Prodávajícím se rozumí provozovatel aplikace www.onlinebus.cz.

Zodpovědná osoba: Kateřina Svozilová
IČO: 09336257
Bukovinka 222, 679 05  Křtiny
Tel.: 608 339 718
E-mail: info@onlinebus.cz

 

REALIZACE OBJEDNÁVKY

Objednávka je zpracována během pracovní doby zpravidla do 30 min. po jejím obdržení, mimo pracovní dobu následující pracovní den do 10:00 (během víkendů a státních svátků je kancelář uzavřena). Objednávky uhrazené kartou jsou na vybraných spojích zpracovávány i mimo pracovní dny dle upřesnění zobrazeného při zadání objednávky. Objednávku lze učinit přes www.onlinebus.cz, telefonicky či e-mailem. Nejsou přijímány  objednávky provedené přes Facebook a SMS zprávy.

Po obdržení objednávky jízdenky prodávající potvrdí kupujícímu na e-mail uvedený v objednávce její realizaci a konečnou cenu. Bude-li tato cena shodná či nižší než cena uvedená v objednávce, jízdenka bude po úhradě jízdného bezodkladně odeslána e-mailem, popř. na vyžádání a po doplnění doručovací adresy poštou (zpoplatněná služba - viz Ceník služeb). Bude-li konečná cena jízdenky vyšší (např. akce s proměnlivým tarifem nebo omezeným počtem míst, dopravce může u některtých spojů uplatnit různé sezónní příplatky, změnu tarifu), prodávající na to upozorní kupujícího a objednávku realizuje až po jeho souhlasu. Akce nejsou nárokovatelné, počet jízdenek v akčním tarifu bývá zpravidla omezený.

Nebude-li možné potvrdit objednávku jízdenky na e-mail uvedený v objednávce, prodávající se pokusí do následujícího pracovního dne kontaktovat kupujícího telefonicky. Nebude-li ani tento způsob kontaktu možný, prodávající vyčká 3 pracovní dny (umožní-li to termín odjezdu), nebude-li sám kontaktován kupujícím. Pokud k tomu nedojde, objednávka jízdenky bude považována za bezpředmětnou a zrušena. Prodávající nemůže zodpovídat za žádné škody vzniklé nerealizací takové objednávky.

Upozorňujeme, že u spojů s přestupem v zahraničí se na www.onlinebus.cz zobrazuje Přepravní řád, Stornopodmínky a Zavazadla hlavního spoje z/do ČR. U přestupního spoje jsou tyto informace zasílány s jízdenkou nebo jsou na vyžádání v rezervační kanceláři.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Termín splatnosti je stanoven při potvrzení objednávky na základě obsazenosti spoje a možnostech doručení jízdenky. V případě bezhotovostní platby se jízdné považuje za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky na určený účet.

Při platbě kartou se zadáním platby provede pouze blokace prostředků na účtu plátce. Úhrada bude přijata a jízdenka odeslána až po ověření volných míst (popř. dostupnosti akčních tarifů). Ověření probíhá během pracovní doby do 1 hod. po úhradě, u plateb zadaných mimo pracovní dobu následující pracovní den. Na většině spojů jsou platby kartou zpracovány i mimo pracovní dny (specifikováno před zadáním úhrady jízdného). Platba kartou je zpoplatněna - viz Ceník služeb

 

ZÁLOHA NA JÍZDNÉ

Jízdné lze uhradit (i bez konkrétní objednávky) zálohově a z této zálohy pak následně hradit všechny objednávky kupujícího až do jejího vyčerpání či zrušení. Prodávající s každou jízdenkou realizovanou z této zálohy zasílá kupujícímu e-mailem přehled realizovaných plateb a zůstatku. Zůstatek zálohy kupující kdykoliv na e-mailovou nebo písemnou žádost převede v plné výši zpět na požadovaný účet kupujícího.

Výše zálohy závisí na uvážení kupujícího a domluvě s prodávajícím, lze ji navyšovat i kdykoliv bezplatně zrušit.

 

DORUČOVACÍ LHŮTY

Objednané jízdenky budou odeslány e-mailem, poštou či expresní poštou nejpozději následující pracovní den po připsání platby za jízdenku na náš účet po předcházejícím potvrzení objednávky. Jízdenky jsou doručovány e-mailem, na některých spojích je nutné si ji vytisknout.

Jízdenky zasílané e-mailem jsou odeslány během pracovní doby do 1 hodiny po připsání jízdného na náš účet, mimo tuto dobu nejpozději následující pracovní den do 10:00.

Jízdenky, kde je kupujícím vyžádáno doručení poštou (je zpoplatněno - viz Ceník služeb), jsou odeslány v pracovní dny v den připsání jízdného na náš účet, v dny pracovního volna pak následující pracovní den. Doručení jízdenky závisí na místních doručovacích podmínkách (v ČR většinou následující pracovní den).

Při požadavku na doručení jízdenky doporučenou poštou do zahraničí je zodpovědností kupujícího objednat a po potvrzení objednávky uhradit jízdné tak, aby jízdenka mohla být včas doručena. Za včasné doručení zodpovídá kupující, prodávající garantuje odeslání jízdenky v pracovní dny v den připsání jízdného na náš účet, v dny pracovního volna pak následující pracovní den.

Na dobírku nelze zaslat jízdenky do zahraničí, jízdenky v akci a jízdenky s odjezdem dříve než za 12 dní.

S jízdenkami jsou doručovány i orientační jízdní řády objednaného spoje. Jízdní řády jsou platné v okamžiku vydání, dopravci si vyhrazují právo na jejich změnu (před odjezdem doporučujeme si ověřit místo odjezdu).

 

REZERVACE

Aplikace umožňuje rezervovat si po určitou dobu místo na spoji bez objednání jízdenky. Dobu platnosti rezervace stanoví prodávající v závislosti na termínu odjezdu, obsazenosti spoje a podmínkách požadovaného tarifu. Rezervací není garantována cena jízdného (zejména u časově proměnných tarifů a akcí). Je-li to možné, prodávající přizpůsobí trvání rezervace požadavkům kupujícího.

 

STORNOVÁNÍ JÍZDENKY

Stornování vystavené jízdenky lze provést i prostřednictvím prodávajícího telefonicky či e-mailem. Byla-li jízdenka zaslána poštou, kupující na vlastní náklady (doporučenou poštou či osobně) doručí jízdenku zpět prodávajícímu - v tomto případě (není-li telefonicky či e-mailem dohodnuto jinak) se za den rozhodný pro storno považuje den zpětného doručení jízdenky prodávajícímu. Prodávající v souladu se stornopodmínkami dopravce uvedenými v příslušném přepravním řádu provede stornování jízdenky. Po odečtení příslušného stornopoplatku bude zbývající částka nejpozději do 3 dnů zaslána zpět na účet kupujícího, jehož číslo dodal současně s žádostí o storno jízdenky. Při platbě jízdenky kartou je zůstatek jízdného refundován zpět na kartový účet, z něhož byla jízdenka uhrazena.

Mimo pracovní dobu předprodejní kanceláře kupující provede storno jízdenky telefonicky či emailem přímo na dispečinku příslušného dopravce, na jehož linku má vystavenou jízdenku.

 

OBSAZENÝ SPOJ / VYPRODANÝ TARIF

Ve některých případech se může stát, že objednaný spoj je plně obsazený nebo požadovaný tarif vyprodaný. V tomto případě prodávající objednávku nepotvrdí a existují-li, nejpozději do následujícího pracovního dne,  nabídne kupujícímu alternativní možnosti. Po jeho schválení kupujícím je objednávka takové jízdenky neprodleně realizována standardním postupem.

Byla-li objednaná jízdenka na spoj plně obsazený současně uhrazena a nebude-li kupující souhlasit s alternativní možností, prodávající převede nejpozději do následujícího pracovního dne celou částku bez jakýchkoliv poplatků zpět kupujícímu.

Akce uvedené ve vyhledávači nejsou nárokovatelné - vyhledávač informuje o existujících spojích a tarifech, nenese informaci o počtu volných míst, dostupnosti či aktuální výši akce na konkrétním spoji.

 

REKLAMACE

Kupující je povinen si při převzetí jízdenky zkontrolovat všechny na ní uvedené údaje, jsou-li v souladu s objednávkou. Nesouhlasí-li některý z údajů v jízdence s provedenou objednávkou, nejpozději do následujícího pracovního dne po obdržení jízdenky vyrozumí telefonicky či e-mailem prodávajícího a je-li to nutné (u jízdenek na originálních tiskopisech) vrátí jízdenku prodávajícímu.

U jízdenek vystavených na originálních tiskopisech kupující musí reklamovanou jízdenku vrátit nepoškozenou, nepřepisovanou, s nepřeškrtanými údaji a se všemi jejími kupóny a obalem (je-li součástí jízdenky). Pokud toto nebude splněno, reklamace nemůže být uznána.

V případě oprávněné reklamace uhradí prodávající kupujícímu veškeré náklady za doporučenou poštu a obratem po doručení reklamované jízdenky zašle jízdenku novou v souladu s původně provedenou objednávkou.

Reklamaci lze uplatnit písemně, e-mailem (info@onlinebus.cz) nebo telefonicky (608 339 718).

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Prodávající je povinen chránit všechny osobní údaje o kupujícím a za žádných okolností je nepředá třetí straně s výjimkou nezbytných údajů potřebných pro vystavení a doručení jízdenek.

 

OCHRANA SOUKROMÍ

Prodávající nikdy nezneužívá kontaktů na kupujícího k zasílání jakýchkoliv nevyžádaných zpráv s výjimkou zpráv v přímé souvislosti s realizací objednávky či dotazy klienta.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Správcem osobních údajů je Kateřina Svozilová, IČO 09336257, Bukovinka 222, 67905, tel. 608 339 718, info@onlinebus.cz (dále jen Správce). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Správce zpracovává pouze Vámi poskytnuté osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození (je-li Vámi poskytnuto), doručovací adresu, telefon, e-mail, IP adresu a rezervované či objednané jízdenky. V případě storna jízdenky, přeplatku či vracení platby evidujeme číslo účtu, na které požadujete částku vrátit.
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem. Osobní údaje nejsou používány k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez nich není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
Správce neprovádí při zpracování automatizované individuální rozhodování ani profilování.
Správce uchovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.
Příjemci osobních údajů - osobní údaje budou předávány třetí straně pouze v rozsahu nutném pro plnění smlouvy, konkrétně dopravcům za účelem vystavení jízdenky a evidence cestujících, popř. osobám podílejícím se na doručení jízdenky (Česká pošta).  Osobní data mohou být zpřístupněna v souvislosti se službami našeho vyhledávače pouze v nezbytném rozsahu spol. Google a Seznam. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. V souvislosti s regulací Evropské unie v oblasti bezpečnosti a sjednocení plateb v rámci EU (tzv. silné ověření držitele karty) musí být poskytnuté údaje z ověření karetní transakce (jméno, e-mail, tel. číslo, fakturační a dodací adresa) sdíleny s vydavatelem platební karty za účelem možné výjimky TRA (transakční riziková analýza), která umožní jednodušší nákupní proces. Titul pro přenos údajů je oprávněný zájem obchodníka na zpracování transakce.
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte za podmínek stanovených v GDPR tato práva a možnosti:
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – údaje, které nejsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo nejsou nezbytné pro splnění právních povinností správce lze kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na výše uvedenou e-mailovou adresu správce
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Odesláním rezervace nebo objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

ZODPOVĚDNOST ZA SPOJE

Prodávající nepřebírá zodpovědnost dopravců plynoucí z jejich přepravních řádů, jmenovitě nenese zodpovědnost za škody vzniklé zpožděním, výpadkem spoje či zmeškáním následného spoje či služeb, za zrušení spojů dopravcem a za neuskutečnění spoje z důvodu vyšší moci. Prodávající nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé kupujícímu včasným nepřevzetím zaslané jízdenky nebo jejím nezkontrolováním.

 

CENÍK SLUŽEB

• Zaslání jízdenky elektronicky – zdarma
• Zaslání jízdenky poštou v ČR – 69 Kč
• Zaslání elektronické jízdenky poštou v ČR – 99 Kč
• Zaslání jízdenky poštou do zahraničí – 169 Kč
• Zaslání jízdenky na dobírku – 139 Kč
• Poplatek při bezhotovostní platbě ze zahraničí (SHA) – 250 Kč
• Opakované doručení zásilky - 99 Kč
• Poplatek při platbě kartou – 70 Kč

 

KUPUJÍCÍ

 IDENTIFIKACE

Kupujícím se rozumí osoba uskutečňující objednávku jízdenky prostřednictvím aplikace www.onlinebus.cz nebo telefonicky, e-mailem či osobně.

 

ZÁVAZNOST OBJEDNÁVKY

Při objednávce prostřednictvím www.onlinebus.cz kupující učiní objednávku závaznou až v závěrečném kroku objednávky jízdenky. Telefonická, e-mailová či osobní objednávka se považuje za závaznou okamžikem jejího obdržení. Lze ji až do vystavení jízdenky bezplatně zrušit. Nepřijímáme objednávky přes Facebook a SMS.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Od objednávky lze bez udání důvodu bezplatně odstoupit i ve lhůtě delší než je zákonných 14 dní od jejího provedení, pokud nedošlo k plnění smlouvy (t. j. k vystavení objednané jízdenky). Objednávku lze zrušit potvrzením volby "Zrušit objednávku" v její administraci nebo oznámením e-mailem, telefonicky nebo osobně v naší rezervační kanceláři.

 

ZODPOVĚDNOST

Kupující zodpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce jízdenky včetně nároku na slevu jízdného. Při neprávem nárokované slevě jízdného bude cestujícímu před nástupem doměřeno jízdné ve správné výši nebo může být i z přepravy bez náhrady vyloučen.

V případě doručení jízdenky poštou do zahraničí kupující přebírá zodpovědnost za úhradu jízdného s dostatečným předstihem tak, aby jízdenky mohly být včas doručeny. Při nedodržení prodávajícím stanovené lhůty úhrady jízdného nebo dohodnutého způsobu platby jízdného prodávající nemůže garantovat včasné doručení jízdenky.

 

PRÁVA A POVINNOSTI

Kupující je povinen respektovat jízdní řády a přepravní řád příslušného dopravce, s jehož zněním vyjadřuje objednávkou souhlas.

Kupující je povinen převzít objednanou jízdenku. Nebude-li možné doručit jízdenku kupujícímu na korespondenční adresu uvedenou v objednávce (popř. na e-mail při elektronickém doručení jízdenky) nebo nepřevezme-li kupující objednanou jízdenku, prodávající provede její stornování a kupující uhradí příslušný stornopoplatek dle přepravního řádu dopravce + manipulační poplatek za nepřevzetí objednané jízdenky. Pokud kupující odmítne převzít objednanou jízdenku, prodávající má právo odmítnout další objednávky kupujícího.

Kupující je povinen při převzetí jízdenky zkontrolovat všechny údaje na ní uvedené, shodují-li se s objednávkou (viz reklamace). Před odjezdem doporučujeme si ověřit místo nástupu - údaje uvedené v tištěných jízdních řádech jsou jen orientační!!!